STAATSCOURANTVerkeersbesluit voor het tijdelijk instellen van een snelheidsbeperking, alsmede het tijdelijk aanbrengen van gele wegmarkeringen ten behoeve van het 3-1 verkeerssysteem, in de gemeente Stein.

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Rijkswaterstaat

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit voor het tijdelijk instellen van een snelheidsbeperking, alsmede het tijdelijk aanbrengen van gele wegmarkeringen ten behoeve van het 3-1 verkeerssysteem, in de gemeente Stein.

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen dienst en agentschap

RWS-2022/10781DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT BESLUITOm door middel van plaatsing van verkeersborden A1-90, A1-70 A3, F9 en J16 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan beide zijden van rijksweg 76, tussen km 0.00 en km 1.600, in de gemeente Stein, een snelheidsbeperking van 70 km/h en/of 90 km/h in te stellen.Daarnaast worden er gele wegmarkeringen aangebracht op rijksweg 76, tussen km 0.00 en km 1.600, waardoor er waardoor een 3-1 verkeerssysteem ontstaat. De maatregelen gelden tot en met 10 december 2022. OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUITAanvraag/inleidingOp 30 december 2021 is een aanvraag ontvangen van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, district Zuid-Oost waarin gevraagd wordt om een verkeersbesluit te nemen waarmee wordt geregeld dat vanaf 7 januari 2022 t/m 10 december 2022 aan beide zijden van de rijksweg:a) een snelheidsbeperking wordt ingesteld; én b) gele wegmarkeringen worden aangebracht om een 3-1 verkeerssysteem te creëren. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2022-00002873. 1.Wettelijke basisOp grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna Wvw) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en verkeersborden, zoals benoemd in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW), voor zover daardoor een verbod of gebod wordt ingesteld of gewijzigd. Op grond van artikel 18, eerste lid, onder a, van de Wvw ben ik bevoegd dit besluit te nemen.2.DoelOp het verlengde van de A76 te Stein gaat de Belgische aannemer Stadsbader in opdracht van Agentschap wegen en verkeer Limburg(B), brug Boorsems op de E314 richting Maasmechelen(B) renoveren. De rijksweg is uitgevoerd als een autosnelweg en er geldt een maximum snelheid van 100 km/u tussen 6-19 uur en een maximum snelheid van 120 km/u tussen 19-6 uur.Doordat er, ter plaatse van brug Boorsems(B), op en langs de rijksweg gewerkt gaat worden, is het noodzakelijk om op diverse plaatsen tijdelijk een snelheidsbeperking van 70km/u en 90km/u in te stellen. Daarnaast is het in verband met de voortgang en veiligheid van zowel de weggebruikers als ook voor wegwerkers, noodzakelijk tijdelijk een 3-1 verkeerssysteem op de rijksweg aan te brengen.3.MaatregelenDoor middel van het plaatsen van de verkeersborden A1-90, A1-70, A3, F9 en J16 zie bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, zullen er diverse snelheidsbeperkingen (70/90 km/uur) worden ingesteld. Tevens zal er, voor het creëren van een 3-1 verkeerssysteem, gele wegmarkeringen worden aangebracht.MotiveringUit het oogpunt van:- het verzekeren van de veiligheid op de weg;- beschermen van de weggebruikers en passagiers;- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;,is het gewenst om, tijdelijk (tot en met 10 december 2022) een snelheidsbeperking van 70 km/u en 90 km/u in te stellen én om tijdelijk (tot en met 10 december 2022) gele wegmarkeringen aan te brengen om een 3-1 verkeerssysteem te creëren, op rijksweg 76, tussen km 0.00 (Li, Re) en km 1.600 (Li, Re), in de gemeente Stein, zodat de verkeersveiligheid ter plaatse wordt verbeterd en er minder kans is op ongevallen. De belangen van Rijkswaterstaat, te weten het beschermen van het waterstaatswerk en het verzekeren van een doelmatig en veilig gebruik van dat werk, zijn voldoende gewaarborgd. De belangen van derden worden door deze maatregelen, voor zover bekend, niet geschaad.4.WegtrajectDe situatie is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen:- P210942.F01.AFZ.01- P210942.F02.AFZ.01- P210942.F03.AFZ.01- P210942.F04.AFZ.01- P210942.SIT.DET.01Het betrokken weggedeelte is in beheer bij het Rijk en is gelegen in de gemeente Stein. GEVOLGDE PROCEDUREDoor mij is geen voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Reden hiervan is, dat ik ervan uit ga dat belanghebbenden door het nemen van dit besluit niet in hun rechten worden aangetast.Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de Politie-eenheid Limburg te Maastricht. Overeenkomstig artikel 25 van het BABW is overleg gepleegd met de gemeente Stein.DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,namens deze,hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, P.A.M. Smeets MEDEDELINGEN:1.Informatie en bezwaarOm te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:• Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?• Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?• Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.Het besluit met de daarbij behorende stukken, ligt vanaf 8 april 2022 gedurende zes weken ter inzage bij: het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid – Nederland, Avenue Ceramique 125 te Maastricht (alleen in te zien na telefonische afspraak 06 – 54 67 47 82).het gemeentehuis van de gemeente Stein, Stadhouderslaan 200 te Stein (alleen in te zien na telefonische afspraak telefoonnummer 046 – 435 93 93..Bent u het niet eens met dit besluit?Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:• Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?• Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?• Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.Hoe maakt u bezwaar?Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232 3500 GE Utrecht.In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:• uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;• een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);• de reden waarom u bezwaar maakt;• de datum en uw handtekening. Voorlopige voorzieningHet indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.Bij het verzoek moet voorts een afschrift van het bezwaarschrift worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.Indiening kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.VertalingIndien het beroep- of verzoekschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het beroep of verzoek noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.Wat zijn de kosten?Zowel in verband met de behandeling van beroep, als in verband met de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening, worden griffierechten geheven. Over de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit moet betalen krijgt u na het indienen van beroep c.q. het verzoek om voorlopige voorziening bericht van de rechtbank.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.