2024 VBST09 - Plaatsing voorrangsbebording Meerser Eindstraat 25-27 Meers

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-5-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. 2024 VBST09 – Plaatsing voorrangsbebording Meerser Eindstraat 25-27 Meers

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein,   Gelet op: •het Mandaatbesluit vastgesteld 29 juni 2018 waarin mandaat is verstrekt om namens hen verkeersbesluiten te nemen; •de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).   Overwegende: •het verzekeren van de veiligheid op de weg; •het beschermen van weggebruikers en passagiers; •het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; •het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; •het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu bedoeld in de Wet milieubeheer; •het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.   Dat ter nadere onderbouwing wordt overwogen: •dat de Meerser Eindstraat t.h.v. nummer 25-27 te smal is voor auto’s om elkaar te kunnen passeren; •dat de huidige verkeerssituatie leidt tot onduidelijkheid omtrent de voorrang; •dat de wegen in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Stein; •dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gevoerd met de Regiopolitie Limburg Zuid, Basiseenheid Stein; •dat het nemen van dit definitieve besluit elektronisch zal worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl.   Besluiten: 1.Het plaatsen van voorrangbebording op de Meerser Eindstraat t.h.v. nummer 25-27 middels een F05 en F06 bord. De locaties van de borden is aangegeven op bijgevoegde tekening 2024VBST03-01.   Stein, 10 april 2024,   Burgemeester en wethouders van Stein,   Namens dezen dhr. J. Westenberg, Teammanager afdeling Maatschappij, Ruimte en Ontwikkeling.   Rechtsmiddelen: Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Stein. Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten: naam en adres van indiener; de dagtekening; de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; de gronden van het bezwaar. Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.   Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.