GEMEENTEBLADOntwerp Omgevingsvisie gemeente Stein ter inzage

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADOntwerp Omgevingsvisie gemeente Stein ter inzage

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De raad van de gemeente Stein;volgens het besluit van de Raad, d.d. 14 oktober 2021 (0971179021)gelet op - Afdeling 3.1 van de Wet Ruimtelijke Ordening - de Inspraakverordening gemeente Stein 2004Besluit tot bekendmaking van het ontwerp van de OmgevingsvisieDe Raad van de gemeente Stein maakt bekend, dat het ontwerp van de Omgevingsvisie Stein 2040 met ingang van 24 november 2021, zes weken ter inzage ligt (dus tot en met 5 januari 2022). Dit op grond van de Inspraakverordening 2004 van de gemeente Stein.De Omgevingsvisie is digitaal te raadplegen. Voor wie dat wil is er ook een schriftelijke versie om in te zien. Deze ontwerp-Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting 1 juli 2022 in werking zal treden. Waar gaat de Omgevingsvisie over?Met de Omgevingsvisie ligt er voor de gemeente Stein een strategische visie voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. De Omgevingsvisie is een uitwerking van de strategische toekomstvisie 2018-2022 en geeft verder richting aan de gemeente die Stein wil zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingsvisie worden de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de gemeente Stein beschreven en geeft de Omgevingsvisie een beschrijving van de ambities en ontwikkelingen aan de hand van vijf thema’s:•Sociale en vitale wijken en kernen•Een veilige, gezonde en groene leefomgeving•Unieke omgevingskwaliteiten•Een bereikbare en bedrijvige gemeente•EnergietransitieTevens zijn in de Omgevingsvisie een aantal basisprincipes geformuleerd die voor de gemeente Stein leidend zijn bij het voeren van integraal beleid in het kader van de fysieke leefomgeving.InzagemogelijkheidDe ontwerp-Omgevingsvisie is op verschillende mogelijkheden in te zien:- De Omgevingsvisie ligt vanaf 24 november 2021 ter inzage in het gemeentehuis. Deze kunt u op werkdagen op afspraak inzien. Om een afspraak te maken is het raadzaam dat u een verzoek indient per mail (omgevingswet@gemeentestein.nl), dan nemen wij contact met u op. We zullen dan op korte termijn een afspraak met u inplannen.-Daarnaast is het ook mogelijk het ontwerp van de Omgevingsvisie en de bijbehorende stukken digitaal in te zien op https://www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer: NL.IMRO.0971.OmgevingVisieStein-OB01). Omdat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden moet deze publicatie worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in art. 2.1. Wet ruimtelijke ordening (Structuurvisie).Zienswijze indienen (reactie geven)Binnen de genoemde termijn van zes weken kunnen inwoners van de gemeente Stein en overige belanghebbenden een zienswijze indienen. Door het indienen van een zienswijze laat u weten wat u van de ontwerp-Omgevingsvisie vindt. Geef daarbij duidelijk aan op welke onderdelen van de ontwerp-Omgevingsvisie u een reactie geeft. Een reactie geven kan op de volgende manieren:- Via een schriftelijke reactie onder vermelding van “zienswijze” en zaaknummer 0971184672. Stuur deze naar: Gemeente Steint.a.v. mevrouw mr. drs. P. Janssen Postbus 15 6170 AA STEIN-Digitaal U kunt ook een e-mail met uw zienswijze sturen naar omgevingswet@gemeentestein.nl met daarin uw reactie -Mondeling Maak hiervoor een afspraak met Pascalle Janssen (strategisch beleidsmedewerker) via telefoonnummer 046-4359304. Van uw mondelinge reactie wordt een zienswijzeverslag gemaakt. Meer informatieAls u nog vragen heeft over het indienen van een inspraakreactie of het ontwerp van de Omgevingsvisie van de gemeente Stein kunt u contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer of per e-mail via omgevingswet@gemeentestein.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.