GEMEENTEBLADVASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “HAVENSTRAAT 34-36 STEIN”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADVASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “HAVENSTRAAT 34-36 STEIN”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 11 februari 2021 het bestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein” heeft vastgesteld. Periode van ter inzage leggingHet raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf 25 februari tot en met woensdag 7 april 2021 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Diens­tverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein (gedurende kantoor­uren). Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op naam (Havenstraat 34-36 Stein) of op identificatie­nummer van het plan: NL.IMRO.0971. BPHavenstraatStein-0003. BeroepGedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld door:•belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend; •belanghebbenden die het redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend;•belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de wijzigingen die bij vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp­bestemmingsplan.Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Het besluit tot vaststelling treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn, naast een beroepschrift, ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit waarop het verzoek betrekking heeft treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.ContactVoor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen (tel. nr. 046-4359233)

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.