PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg, besluit maatwerkvoorschriften CSP/SABIC Limburg B.V. (Logistics C&I (Haven Stein)), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg, besluit maatwerkvoorschriften CSP/SABIC Limburg B.V. (Logistics C&I (Haven Stein)), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Urmonderbaan Geleen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Geleen

Kennisgeving maatwerkvoorschriften Besluit activiteiten leefomgeving Reguliere voorbereidingsprocedureGedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen:Besluit maatwerkvoorschriftenVoor: maatwerk verzoek art. 7.23, eerste lid onder a Bbl juncto artikel 7.17, eerste lid Bbl ten behoeve van uitvoering omgevingsvergunning Logistics C&I (Haven Stein) met zaaknummer 2022-048024 Locatie: CSP/SABIC Limburg B.V. (Logistics C&I (Haven Stein)), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen Datum besluit: 25 maart 2024 Zaaknummer: Z2024-00002204Het besluit is op 25 maart 2024 verzonden aan de aanvrager.InzageHet besluit en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 26 maart 2024 t/m 7 mei 2024 op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen).Rechtsbescherming Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 1. De naam en het adres van de indiener; 2. De datum; 3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en; 4. De redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming Postbus 5700 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl. Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaarbeslissing/ onder ‘Hoe dient u uw bezwaar in?’ Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.Informatie RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.