PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Afvalwatersysteem (IAZI), Dalerveltweg 5, 6171 RN Stein

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Afvalwatersysteem (IAZI), Dalerveltweg 5, 6171 RN Stein

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Dalerveltweg Stein Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Stein

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Reguliere voorbereidingsprocedureGedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen:  OmgevingsvergunningVoor: kleine aanpassing installatiedelen Locatie: CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Afvalwatersysteem (IAZI), Dalerveltweg 5, 6171 RN Stein Datum besluit: 16 september 2021 Zaaknummer: 2021-205205Het besluit is op 20 september 2021 verzonden aan de aanvrager.InzageHet besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 september 2021 t/m 1 november 2021: - in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via +31 43 389 78 12; - in het gemeentehuis van Stein, op de gebruikelijke plaats en tijden.Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen).RechtsbeschermingAls het besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 21 september 2021 t/m 1 november 2021 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl. Als uw bezwaar is gericht tegen een besluit van het College van Gedeputeerde Staten, is naast het indienen van uw bezwaarschrift per post ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder ‘Hoe dient u uw bezwaar in?’.Het indienen van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden aan de aanvrager. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.InformatieRUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.