Provincie Limburg, omgevingsvergunning Haven Stein B.V., Haven 6a, 6171 EG Stein

Bekendmaking voor bouwvergunning in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 20-12-2023

  1. Bekendmakingen Stein
  2. Provincie Limburg, omgevingsvergunning Haven Stein B.V., Haven 6a, 6171 EG Stein

bouwvergunning Haven Stein Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Stein

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Reguliere voorbereidingsprocedure Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen:   Omgevingsvergunning Voor: sloop oude havenkraan Locatie: Haven Stein B.V., Haven 6a, 6171 EG Stein Datum besluit: 14 december 2023 Zaaknummer: Z2023-00001857  Het besluit is op 18 december 2023 verzonden aan de aanvrager. Inzage Het besluit en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 19 december 2023 t/m 29 januari 2024 op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen). Rechtsbescherming Als het besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 19 december 2023 t/m 29 januari 2024 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl. Als uw bezwaar is gericht tegen een besluit van het College van Gedeputeerde Staten, is naast het indienen van uw bezwaarschrift per post ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder ‘Hoe dient u uw bezwaar in?’. Het indienen van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. Indien binnen de bezwaartermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Informatie RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.