STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan Havens Stein, SteinTer inzageBeroep

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan Havens Stein, SteinTer inzageBeroep

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Stein maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 25 april 2013 het bestemmingsplan Havens Stein gewijzigd heeft vastgesteld. Het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft, wordt globaal begrensd door het Julianakanaal, de Kapl. Berixstraat, Brugstraat, Havenstraat, Industrieweg, Veestraat, Heirstraat en Mauritslaan. Bij het opstellen van het plan zijn het geldende bestemmingsplan en de bestaande situatie tot uitgangspunt genomen. Het huidige plan is daar waar nodig geactualiseerd. Het meeste zuidelijke deel van het plangebied omvat het gebied “het Broek” dat tot “Natuur” is bestemd. De zuiveringstechnische voorzieningen daarbinnen zijn ingepast middels de bestemming “Bedrijf”. Het haventerrein aan de noordzijde daarvan en het aansluitende gebied Heirstraat-Paalweg, zijn nagenoeg geheel tot “Bedrijventerrein” aangewezen. De bestaande woningen en de woonwagenlocatie worden specifiek tot “Wonen” bestemd. Daarnaast zijn nog afzonderlijke bestemmingen opgenomen voor de binnen het plangebied voorkomende wateren, groenvoorzieningen en openbare wegen. Bij de vaststelling zijn de hiernavolgende wijzigingen in het ontwerp aangebracht: Verbeelding − De weg over het haventerrein, voor zover in eigendom van Haven Stein bv, is voor “Verkeer” bestemd i.p.v. tot “ Bedrijventerrein”; − Ten behoeve van de PALL-leidingstrook is de dubbelbestemming Leiding – Leidingstrook toegevoegd en is de breedte van de veiligheidszone aangepast; − De maximale bouwhoogte binnen het terreindeel van Haven Stein bv nabij de Havenstraat is bepaald op 14 meter; − De bestaande NH3 verlading is ingepast middels de bestemming Water 1 en de specifieke bouwaanduiding – overkapping; − Het bestaande kantoor van Wessem Port Services aan de Buitenhavenweg is middels de functieaanduiding (K) kantoor ingepast; − De ligplaats voor schepen nabij de Kanaalbrug te Urmond is aan het bestemmingsplan toegevoegd en bestemd tot Water 1. Regels − Ten behoeve van de dubbelbestemming Leiding – Leidingstrook is een apart artikel toegevoegd; − De toegestane bedrijfsactiviteiten ter plaatse van het terrein van Haven Stein bv genoemd onder 4.1.1.f zijn afgestemd op de concept aanvrage omgevingsvergunning milieu. Toelichting − Onder 5.1. is een passage opgenomen betreffende de Chemelot-geluidzone waarbij tevens een afbeelding ter zake is toegevoegd; − De naamgevingen van de inrichtingen waarvoor Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn, onder 3.2. van de toelichting, zijn aangepast. OCI Nitrogen is toegevoegd; − De afbeelding in paragraaf 5.7. van de toelichting – externe veiligheid – is vervangen door een uitsnede uit de professionele risicokaart. − Op diverse onderdelen is de toelichting tekstueel aangepast (verwijzing Structuurvisie Buisleidingen 2011-2035, situering kantoor Wessem, functie haven voor site users e.d.). Het vastgestelde bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 16 mei 2013, gedurende zes weken, tot en met 26 juni 2013, tijdens kantooruren, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Stein, Stadhouderslaan 200, bij de Afdeling Publiekszaken. Tevens is het bestemmingsplan met bijbehorende relevante stukken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0971.BPHavens-0003) en de gemeentelijke website www.gemeentestein.nl (actueel/bekendmakingen/bestemmingsplan). Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingesteld door: − belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend; − belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tijdig met een zienswijze te richten tot de gemeenteraad; − belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de wijzigingen die bij vaststelling van het plan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening tot schorsing is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.