STAATSCOURANTVerkeersbesluit tot instellen Fiets-/bromfietspad Scharberg - Julianaweg te Elsloo, gemeente Stein

Bekendmaking voor Verkeer | Weg in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit tot instellen Fiets-/bromfietspad Scharberg – Julianaweg te Elsloo, gemeente Stein

Verkeer | Weg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

1. een vrijliggend tweerichtingen fiets-/bromfietspad aan te leggen langs de Scharberg en Julianaweg te Elsloo (tussen Verbindingsweg en Den Hoekstraat), e.e.a. volgens bijgevoegde en gewaarmerkte tekeningen en middels bebording G12a (begin verplicht fiets-/bromfietspad) en G12b (einde verplicht fiets-/bromfietspad) van het RVV 1990; 2. overige verkeerstekens te plaatsen / verwijderen conform kaartbijlage; 3. dit besluit in werking te laten treden zes weken na bekendmaking daarvan; 4. een afschrift van dit besluit te zenden aan de politie. Overeenkomstig het besluit d.d. 07-02-2013 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN STEIN Namens dezen, Manager van de afdeling BORA, Ing. F. Plum Rechtsmiddelen Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden -ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Stein. Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten: - naam en adres van indiener; - de dagtekening; - de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; - de gronden van het bezwaar. Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.