WATERSCHAPSBLADBekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor de herinrichting van de Meeldertvloedgraaf te Elslo in de gemeente Stein met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Waterschap Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. WATERSCHAPSBLADBekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor de herinrichting van de Meeldertvloedgraaf te Elslo in de gemeente Stein met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat op 6 juli 2021 onder een aantal voorschriften, een watervergunning is verleend voor de herinrichting van de Meeldertvloedgraaf te Elslo in de gemeente Stein. De watervergunning is geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z9936.Omdat de aangevraagde handeling in het watersysteem leidt tot een wijziging van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet, wordt bij besluit van 6 juli 2021 de legger gewijzigd. Het leggerbesluit is ingeschreven onder zaaknummer 2020-Z10079.Naar aanleiding van de ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.InzageDe watervergunning en het leggerbesluit met bijbehorende stukken kunnen ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl. Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op de besluiten worden gegeven.BeroepBelanghebbenden kunnen op grond van artikel 8:1 jo. artikel 6:8, lid 4 van de Awb binnen zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit omtrent de watervergunning ter inzage is gelegd tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voorts dient, zo mogelijk , een afschrift waar het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd aan de rechtbank.Op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die is opgenomen in bijlage 2 van de Awb is het niet mogelijk beroep in te stellen tegen een wijziging van de legger waarvoor gelijktijdig een watervergunning wordt verleend.Voorlopige voorzieningHet besluit treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg te Roermond.U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het beroepschrift over te leggen.Voor het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het instellen van beroep bij de rechtbank of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde site.InformatieVoor nadere informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.Roermond, 9 juli 2021Het dagelijks bestuur,Erik Keulers, secretaris-directeurPatrick van der Broeck, dijkgraaf

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.