PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg, weigering besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Haven 6a te Stein, zaaknummer 2018-207618

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg, weigering besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Haven 6a te Stein, zaaknummer 2018-207618

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Haven Stein Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Stein

Gedeputeerde Staten van Limburg geven er kennis van een besluit te hebben genomen voor het exploiteren van een havenoverslag en opslagfaciliteit.Locatie: Haven 6 a, 6171 EG Stein Zaaknummer: 2018-207618Het definitief besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.InzageHet besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 23 juli 2021 t/m 3 september 2021 in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht, na telefonische afspraak via telefoonnummer +31 43 389 99 99, kunt u deze ter plaatse komen inzien. Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl (klik dan op officiële bekendmakingen).RechtsbeschermingAls dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg. Ook niet-belanghebbenden kunnen rechtstreeks in beroep bij de Rechtbank Limburg, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen. Van deze terinzagelegging wordt kennis gegeven op www.officielebekendmakingen.nl. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht; Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl. InformatieVergunningen, Toezicht en Handhaving: tel. +31 43 389 99 99.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.